Due IT

Print Friendly

W obecnych czasach coraz częściej elementami mającymi znaczący wpływ na wartość przedsiębiorstwa są posiadane przez nie rozwiązania informatyczne. Ich jakość wpływa na szybkość realizacji procesów biznesowych, trafność podejmowanych decyzji czy też możliwość szybkiego wprowadzenia nowego produktu na rynek.

W przypadku przygotowania do fuzji lub przejęcia istotny może się stać koszt i czas dostosowania rozwiązań IT w przejmowanej organizacji do strategii podmiotu przejmującego. Usługa DueIT to szybka ocena potencjału IT przedsiębiorstwa dokonywana pod kątem planowanych zmian właścicielskich.

Dodatkowo oferujemy świadczenie usług doradczych polegających na badaniu Due diligence umów IT :

 • handlowych-kosztowych – dotyczących świadczeń na rzecz klienta,
 • umów dochodowych – dotyczących świadczeń klienta na rzecz innych podmiotów.

Świadczenie usługi Due diligence umów IT stanowi odrębną, samodzielną usługę realizowaną przez wyspecjalizowanych konsultantów (przede wszystkim prawników), ekspertów w dziedzinie prawa nowych technologii, posiadających bogate doświadczenie i kompetencje w obszarze prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej.
W wyniku przeprowadzonych badań Promity wskaże ewentualne ryzyka wynikające z zawartych przez klienta umów, z przedstawieniem rekomendowanych działań, które należałoby podjąć w celu mitygowania zdiagnozowanego ryzyka. Usługi due diligence umów IT mogą wspierać realizację budowy architektury korporacyjnej IT u klienta, ale również mogą przyczynić się do podejmowania właściwych decyzji przez klientów w ramach transakcji prywatyzacyjnych, przejęć, połączeń oraz ofert publicznych.

Korzyści

W ramach usługi DueIT Klient otrzymuje szybkie narzędzie do weryfikacji wartości inwestycji z punktu widzenia IT  przejmowanego przedsiębiorstwa. Dostarczona informacja pozwala m.in. na:

 • wstępną ocenę kosztów związanych z utrzymaniem rozwiązań IT w ciągu najbliższych lat
 • identyfikację koniecznych inwestycji w systemy IT
 • określenie potencjalnych ryzyk związanych z poziomem dojrzałości organizacji IT  oraz wykorzystywanymi systemami informatycznymi
 • ocenę dojrzałości organizacji IT pod kątem możliwości realizacji planowanych zmian wynikających ze strategii podmiotu dokonującego przejęcia
 • zaplanowanie koniecznych zmian w IT w celu realizacji ww. strategii

Usług realizowane w obszarze „Due IT”

W wyniku realizacji usługi DueIT opracowywany jest raport zawierający syntetyczną ocenę rozwiązań IT w organizacji w następujących kategoriach:

 • personel
 • procesy zarządzania IT w organizacji
 • proces rozwoju oprogramowania stosowany w organizacji
 • używane systemy
 • stan infrastruktury
 • stan istniejącej dokumentacji systemów IT
 • posiadane licencje na oprogramowanie
 • dojrzałość i koszty utrzymania systemów IT
 • procedury zapewnienia bezpieczeństwa
 • zawarte umowy w obszarze IT

W każdym z ww. obszarów dokonywana jest ocena organizacji, identyfikowane są najistotniejsze ryzyka oraz przygotowane są główne zalecenia zmian w obszarze.

FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT